Huisregels

VOOR UW EN ONZE VEILIGHEID

LET OP!
WANNEER U ZICH NIET AAN DE REGELS HOUDT, KUNT U GEVRAAGD WORDEN HET EVENEMENT TE VERLATEN.

 1. Het is verboden om vuurwerk, wapens, lachgas, alcohol en drugs mee te nemen naar het evenement. Bij aantreffen van deze voorwerpen, volgt verwijdering van het terrein en overdracht aan de politie
 2. In o.a. de volgende gevallen dragen wij u over aan de politie:
  •  Bedreiging van bezoekers of organisatie
  •  Vernieling van het terrein, gebouwen, auto’s
  •  Handel in verdovende middelen
  •  Geweldpleging
  •  Wapenbezit
  •  Overlast door dronkenschap of drugsgebruik
 3. Open vuur is niet toegestaan. Onder open vuur verstaan we ook vuurkorven en fakkels.
 4. Houdt het evenement schoon en maak gebruik van de kliko’s.
 5. Het is niet toegestaan om te urineren op andere plaatsen dan de toiletten die tot beschikking staan voor alle aanwezigen.
 6. Houd s.v.p. de aanwezige toiletten schoon. Mocht je vervuiling aantreffen, geef dat dan door aan de locatie en of organisatie.
 7. Aan bezoekers onder de 18 jaar wordt geen alcohol geschonken (legitimatie verplicht). Bezoekers die zich niet houden aan deze regel, dus alcohol nuttigen onder de 18 jaar, en/of degene die alcohol faciliteren voor bezoekers onder 18 jaar zal de (verdere) toegang worden ontzegd.
 8. Het is bezoekers niet toegestaan zich in afgezette en/of afgesloten gedeeltes te begeven.
 9. De Organisatie behoudt zich het recht voor om bezoekers die in beschonken toestand en/of onder invloed van verdovende middelen verkeren de (verdere) toegang te weigeren/ontzeggen.
 10. Het is verboden om op het evenemententerrein verdovende middelen in bezit te hebben, te gebruiken en/of te verhandelen. Bij aantreffen van verboden middelen bij de bezoeker wordt overgegaan tot aanhouding. De aangetroffen middelen zullen worden veiliggesteld. De bezoeker en middelen worden overgedragen aan de politie.
 11. Het is verboden om op het evenemententerrein geweld te gebruiken of met geweld te dreigen en zich in woord, gebaar of geschrift schuldig te maken aan seksuele intimidatie en/of discriminatie.
 12. Bij ordeverstoring op het evenemententerrein wordt handelend opgetreden door de beveiliging. In geval van strafbare feiten wordt de politie gewaarschuwd.
 13. De bezoeker dient zich bij/tijdens calamiteiten te houden aan de instructies van de beveiliging, BHV en/of medewerkers van de Organisatie.
 14. De bezoeker die schade toebrengt aan eigendommen van de Organisatie, locatie, omgeving of eigendom van derden, zal voor de ontstane schade/kosten aansprakelijk worden gesteld. Er zal tevens aangifte worden gedaan bij de politie.
 15. De Organisatie behoudt zich het recht voor om zonder opgave van reden de bezoeker (verdere) toegang te ontzeggen.

Huisregels nog uit te breiden met o.a. aansprakelijkheid, verantwoordelijkheid bezoekers, eigen risico betreden festival terrein etc…(wordt binnenkort bekend gemaakt hier.